Erispetsialistide teenused

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli koosseisus on järgmised spetsialistid: logopeed, eripedagoog, ravivõimlemise spetsialist, muusikaterapeut, loovterapeut, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

Kõik erispetsialistid osalevad klassitöös lõimitud õppes koostöös klassi- või aineõpetajatega, kus kõikide klassiõpilastega viiakse läbi lõimitud tegevusi teemast ja spetsialisti tööspetsiifikast lähtuvalt.

Lisaks teenindavad kõik spetsialistid õpilasi individuaalselt.

Logopeed. Põhilisteks töö eesmärkideks on kõnearendus, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Logopeed annab tunde lähtuvalt koostatud tunniplaanist septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.

Eripedagoogid. Eripedagoog võtab õpilasi vastavalt koostatud tunniplaanile alates septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni. Eripedagoog arendab õpilase psüühilisi protsesse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu), annab õpiabi põhiainetes ja arendab peenmotoorikat.

Ravivõimlemise õpetaja ja spetsialist viivad kehalise kasvatuse tundide asemel läbi ravivõimlemise tunde individuaalselt või alarühmades nii ravivõimlemise kabinetis, võimlas, õues kui basseinis. Õpilastele koostatakse individuaalsed raviplaanid ja füüsilise arendamise kavad lähtuvalt liikumispuude diagnoosist. Basseinitunnid toimuvad tavaliselt oktoobrist aprilli lõpuni. Ravivõimlemise tunnid märgitakse e-koolis kehalise kasvatuse tundide asemele. Ravivõimlemist saavad koolis kõik seda vajavad õpilased.

Muusikateraapia. Muusikateraapiat saab meie koolis ühe valikainena ja lisaks saavad mõned õpilased individuaalset muusikateraapiat lapsevanema avalduse alusel.

Muusikateraapia tunnid kajastuvad kooli tunniplaanis. Muusikateraapia parandab enesetunnet, arendab loovust, rahustab ja mitmekesistab kooli õppetööd. Riikliku õppekava alusel õppivad õpilased saavad ka teoreetilised baasteadmised muusikateraapia kohta.

Loovteraapiaga puutuvad õpilased kokku lõimitud õppe raames koostöös klassiõpetajatega nii terve klassiga, kui ka individuaalselt. Lisaks saavad mõned õpilased käia individuaalses loovteraapias lapsevanema avalduse alusel. Loovteraapia eesmärk koolis on eelkõige läbi loova tegevuse ja kunstivahendite õpilaste vaimse tervise toetamine, sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste ning sensoorsete ja motoorsete oskuste arendamine. Teisalt õpilaste kooliga kohanemise, kaasatuse ja iseseisva toimetuleku toetamine. Loovteraapia võimaldab mitmekülgset eneseväljendust lähtuvalt iga lapse võimetest, vajadustest ja soovidest.

Kõikide erispetsialistidega saab kontakteeruda meili teel ja leppida kokku kohtumise ja nõustamise ajad.​