Erispetsialistide teenused

Erispetsialistideks asutuses on logopeed, eripedagoog, ravivõimlemise spetsialist, muusikaterapeut ja loovterapeut.

Kõik erispetsialistid osalevad klassitöös lõimitud õppes koostöös klassi- või aineõpetajatega, kus kõikide klassiõpilastega viiakse läbi lõimitud tegevusi teemast ja spetsialisti tööspetsiifikast lähtuvalt.

Lisaks teenindavad kõik spetsialistid õpilasi individuaalselt.

Logopeed. Põhilisteks töö eesmärkideks on kõnearendus, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Logopeed annab tunde lähtuvalt koostatud tunniplaanist septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.

Eripedagoogid (2 inimest). Eripedagoog võtab õpilasi vastavalt koostatud tunniplaanile alates septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni. Eripedagoog arendab õpilase psüühilisi protsesse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu), annab õpiabi põhiainetes ja arendab peenmotoorikat.

Ravivõimlemise õpetaja ja spetsialist (2 inimest) viivad kehalise kasvatuse tundide asemel läbi ravivõimlemise tunde individuaalselt või alarühmades nii ravivõimlemise kabinetis, võimlas, õues kui basseinis. Õpilastele koostatakse individuaalsed raviplaanid ja füüsilise arendamise kavad lähtuvalt liikumispuude diagnoosist. Basseinitunnid toimuvad tavaliselt oktoobrist aprilli lõpuni. Ravivõimlemise tunnid märgitakse e-koolis kehalise kasvatuse tundide asemele. Ravivõimlemist saavad koolis kõik seda vajavad õpilased.

Muusikaterapia. Muusikateraapiat saab meie koolis ühe valikainena ja lisaks saavad mõned õpilased individuaalset muusikateraapiat lapsevanema avalduse alusel.

Muusikateraapia tunnid kajastuvad kooli tunniplaanis. Muusikateraapia parandab enesetunnet, arendab loovust, rahustab ja mitmekesistab kooli õppetööd. Riikliku õppekava alusel õppivad õpilased saavad ka teoreetilised baasteadmised muusikateraapia kohta.

Loovteraapiat saavad õpilased lapsevanema avalduse alusel. Loovteraapia arendab loovust, ühendab kunstiaineid ja muid teraapiaid, võimaldab mitmekülgset eneseväljendust lähtuvalt lapse võimetest ja soovidest.

Kõikide erispetsialistidega saab kontakteeruda meili teel ja leppida kokku kohtumise ja nõustamise ajad.