Erispetsialistide teenused

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli koosseisus on järgmised spetsialistid: logopeed, eripedagoog, ravivõimlemise spetsialist, muusikaterapeut, loovterapeut, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

Lisaks teenindavad kõik spetsialistid õpilasi individuaalselt.

Logopeed. Põhilisteks töö eesmärkideks on kõnearendus, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Logopeed annab tunde lähtuvalt koostatud tunniplaanist septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.

Eripedagoogid. Eripedagoog võtab õpilasi vastavalt koostatud tunniplaanile alates septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni. Eripedagoog arendab õpilase psüühilisi protsesse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu), annab õpiabi põhiainetes ja arendab peenmotoorikat.

Ravivõimlemise õpetaja ja spetsialist viivad kehalise kasvatuse tundide asemel läbi ravivõimlemise tunde individuaalselt või alarühmades nii ravivõimlemise kabinetis, võimlas, õues kui basseinis. Õpilastele koostatakse individuaalsed raviplaanid ja füüsilise arendamise kavad lähtuvalt liikumispuude diagnoosist. Basseinitunnid toimuvad tavaliselt oktoobrist aprilli lõpuni. Ravivõimlemise tunnid märgitakse e-koolis kehalise kasvatuse tundide asemele. Ravivõimlemist saavad koolis kõik seda vajavad õpilased.

Muusikateraapilised tegevused kajastuvad meie kooli tunniplaanis ja toimuvad individuaalselt või väiksema grupiga. Muusikateraapias kasutame erinevaid tehnikaid ja võtteid (muusika kuulamisel- ja aktiivsel pillimängul põhinevad võtted). Kasutatavateks tehnikateks on muusika kuulamine, improvisatsioon hääle ja erinevate pillidega, laulusõnade analüüs, muusika taasesitamine, laululoomine, relaksatsioon ning muusikast juhitud kujutlus. Muusikateraapia toimub terapeutilises keskkonnas, mida iseloomustavad turvalisus, võimalus loovuse avaldumiseks, struktuur ja potentsiaalseks muutuseks. Muusikateraapia aitab meie maja õpilastel arendada erinevaid funktsioone (tähelepanu, peenmotoorika, kehatunnetus, liikumisvõime, mälu, õppimisvõime, kõne, toimetulek, üldine areng.). Olulisel kohal on ka heaolu, eneseteostuse, enesehinnangu, eneseregulatsiooni jm. toetamine läbi muusikaliste tegevuste.

Loovteraapiaga puutuvad õpilased kokku koostöös klassiõpetajatega nii terve klassiga, kui ka individuaalselt. Loovteraapia eesmärk koolis on eelkõige läbi loova tegevuse ja kunstivahendite õpilaste vaimse tervise toetamine, sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste ning sensoorsete ja motoorsete oskuste arendamine. Teisalt õpilaste kooliga kohanemise, kaasatuse ja iseseisva toimetuleku toetamine. Loovteraapia võimaldab mitmekülgset eneseväljendust lähtuvalt iga lapse võimetest, vajadustest ja soovidest. ​

Kõikide erispetsialistidega saab kontakteeruda meili teel ja leppida kokku kohtumise ja nõustamise ajad.​