Kiusamisest vabaks

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2014.a. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud 4 rühma: Lepatriinu, Mõmmik, Segasumma ja Sipelgapesa.

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

KiVa ehk kiusamisvaba kool

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis rakendatakse alates 2020/21 õppeaastast KiVa Programmi.
KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programmi eesmärgiks on ennetada kiusujuhtumeid ja tekkinud juhtumite tõhus lahendamine.

Meie koolile tähendab liitumine seda:

  • klassides hakkavad toimuma KiVa-tunnid. Tundides arutletakse teistega arvestamise, kiusamise ja grupis käitumise üle ning tehakse erinevaid harjutusi ja rühmatöid;
  • igapäevaselt  kannavad korrapidaja-õpetajad silmatorkavaid KiVa logoga veste;
  • meie kooli Kiva-tiim hakkab kiusamisjuhtumite puhul neid vastava metoodika alusel lahendama.

KiVa-tiimi liikmed 2020/2021 õa:

Natalia Kond

Merilin Riisoja

Tiina Larionova

Anett Kroon