Ajalugu

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool on eriline asutus, sest siin omandavad haridust nii tava- kui ka erivajadustega lapsed lasteaiast põhikoolini välja.

01.aprillil 1981. aastal avati Lasnamäel P. Pinna tn 15 Tallinna 155. Lastepäevakodu, kus esialgu hakkas tööle 12-st plaanitud lasteaiarühmast vaid 2 ja seda eelkõige töötajate puudumise tõttu. Uueks õppeaastaks oli vajalik kaader olemas ning 3-s sõimerühmas ning 9-s aiarühmas käis kokku 352 last. Igas rühmas oli 27 kuni 36 last. 1982. aasta 10. detsembril avati bassein. 1985/1986. Õppeaastast alates hakati asutust nimetama Talllinna 155. Lastepäevakodu „Terake“. 1986/1987. õppeaastal alustasid tööd lisaks tavarühmadele ka esimesed 2 kõneravi ehk logopeedilist rühma ja avati ka 6-aastaste klass: see oli 1. klass lastele, mis kuulus Tallinna 13. Keskkooli alla (praegune Tallinna Laagna Gümnaasium). 1987. aastal avati majas ka öörühmad, kus tagati laste õpetamine. 1988.aastal töötas majas 6-aastaste klass, 2 sõime-, 3 aia- ning juba 6 erirühma (2 kõneravirühma, 2 PCI, 1 ortopeediline sõime- ja 1 ortopeediline aiarühm). 14. juunil 1995. aastal nimetati Tallinna 155. Lastepäevakodu „Terake“ ümber Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooliks. Kolmeklassiline algkool oli mõeldud erivajadustega lastele. 1995/1996. õppeaastal moodustatigi esimene klassikomplekt erivajadustega lastele. Peamiselt õppisid siin liikumispuudega õpilased. Uuel õppeaastal tuli avada 2 klassikomplekti: 1. klass ja 2. klass. Kummaski klassis õppis 8 last ning 1997/1998. õppeaastaks tegutses lasteaed-algkoolis 1. klass (4 õpilast), 2. klass (6 õpilast) ja 3. klass (6 õpilast). 2003/2004. õppeaastast muutus lasteaed-algkool kuueklassiliseks. Lasteaias tegutses 8 rühma: 2 tasandusrühma, 2 kehapuudega lasterühma, 4 tavarühma. 31. augustil 2006. a reorganiseeriti lasteasutus Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks, kus keha- ja liitpuudega lapsed saavad tänaseni õppida kuni 9./10. klassini erinevate õppekavade alusel (põhikooli lihtsustatud riiklik, toimetuleku riiklik ja põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava) ning kaotati ära öörühmad. 2007/2008. õppeaastal tegutses koolis 4 liitklassi (2 liitpuudega lasteklassi ja 2 kehapuudega laste klassi) ning 8 lasteaiarühma (1 tasandusrühm, 1 kehapuuetega laste rühm, 1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm, 2 sõimerühma, 2 nooremate laste rühma ning 5-7 aastaste laste liitrühm). 2010/2011. õppeaastal asendus sõimerühm keelekümblusrühmaga. Koolis avati uus klass lisa-aasta õpilastele ja kokku töötas 5 liitklassi. 2014/2015 õa avati üldrühma asemel tasandusrühm. Koolis töötab 6 liitklassi. 2015/2016 õa avati ühe üldrühma asemel pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. 2022/2023.õa töötab koolis 10 liitklassi.