Õppenõukogu

2022/2023 õppeaasta õppenõukogu koosolekud

15.12.2022
Päevakord:
1. Õpilase suhtes mõjutusmeetme rakendamine

17.01.2023
Päevakord:
1. Kooli 2022-2023 õa. I pa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele
3. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
4. Arvamuse andmine kooli 2023-2026 arengukava ja selle muudatuste kohta
5. Õpilase pikendatud õppele jätmise otsustamine
6. 3. klassi kõnepuudega õpilase nominaalaja pikendamise otsustamine
7. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine