Õppenõukogu

2023/2024 õppeaasta õppenõukogu koosolekud

15.11.2023
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Klassitunnistuste vormide kinnitamine
 3. RÕK alusel õppivatele õpilastele nominaalse õppeaja pikendamine
 4. Õpingute jätkamiseks klassi määramine õpilasele, kellele kohaldati mõnda teist riiklikku õppekava

11.06.2024
Päevakord:

 1. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta
 2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise ja õpilaste tunnustamise otsustamine
 3. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine
 5. Nominaalse õppeaja pikendamise otsustamine
 6. Laste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine

13.06.2024
Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega tunnustamise otsustamine
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse

30.08.2024
Päevakord:

 1. Kinnitatakse järgmise õa üldtööplaan
 2. Arutatakse läbi lõppeva õppeaasta õppekasvatustegevuse tulemused, tehakse ettepanekuid õppekasvatustöö parendamiseks
 3. Nimetatakse oma esindajad hoolekogusse
 4. 2024/2025 õppeaasta õppenõukogu koosolekud
 5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
2022/2023 õppeaasta õppenõukogu koosolekud

15.12.2022
Päevakord:
1. Õpilase suhtes mõjutusmeetme rakendamine

17.01.2023
Päevakord:
1. Kooli 2022-2023 õa. I pa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele
3. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
4. Arvamuse andmine kooli 2023-2026 arengukava ja selle muudatuste kohta
5. Õpilase pikendatud õppele jätmise otsustamine
6. 3. klassi kõnepuudega õpilase nominaalaja pikendamise otsustamine
7. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine

12.06.2023
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise ja õpilaste tunnustamise otsustamine
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine
4. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse

30.08.2023

Päevakord:
1. Kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
2. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
5. Lasteaia õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
6. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu