Tervisenõukogu aastaplaan 2021/2022. õa

Teema (tegevus) Eesmärk Ülesanded Tähtaeg Vastutajad Kaasatud Taga-siside
Liikmete kinnitamine ja juhi valimine. Aasta tööplaani koostamine/ kinnitamine. Aasta fookuspunktide määramine.

 

 

 

Kinnitada tervisenõukogu liikmed, valida uus juht. Koostada ja kinnitada aastatööplaan. Arutada läbi aasta jooksul toimuvad üritused, tegevused.

Kaasata uusi inimesi tervisenõukogu töösse, määrata uus juht.

31. august Tervisenõukogu
Spordinädal

(september – liikumiskuu)

 

Teadvustada liikumise tähtsust. Liikumisaktiivsuse suurendamine ja turvalise lasteaia-ja koolitee edendamine. Koolis toimuvad õuevahetundide ajal erinevad orienteerumis -ja liikumismängud.

Ülemaailmse spordinädala tähistamine.

Kogu koolipere liikuma!

Liiklusohutuse alane praktiline õpe koolis ja Tondiraba pargis.

20.-24.

sept.

Erge Loorits, Vladislava Oleinik

Nelli Purge

 

Liikuma Kutsuva Kooli meeskond, klassiõpetajad, rühmaõpetajad, huvijuht, personal
Vaimse tervise päev

(oktoober – vaimse tervise kuu)

Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine). Ühistegevuse heade suhete ja vaimse tervise toetamiseks. Vaimse tervise teemadel vestlused, töötoad, videod, testid jm.

Ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamine 8.oktoobril. Info jagamine vaimse tervise osas.

8.

okt.

Minni Kaju

Nelli Purge

Klassiõpetajad, rühmaõpetajad, personal.
Leivanädal Leiva söömise tähtsustamine ja leiva küpsetamise teadmiste kogumine ja kultuuri hoidmine. Leiva küpsetamine. Uued teadmised leivast.

 

25.-29. okt lasteaia leiva küpseta-mine.

18. -22. okt. leivanädal

Nelli Purge,

Kristiina Leoke

 

Rühmaõpetajad

Klassiõpetajad

 

November – märkamise ja heaolu kuu Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning küberkiusamise märkamine ja ennetamine Väärtuskasvatus. „Meie klassi“, „meie kooli“, „meie rühma“ ühistegevused (sõprusrühmad kool ja lasteaed). Osalemine heategevuses (jõulukaartide meisterdamine).

Heade asjade vahetus (taimed, seemned, raamatud vms) Helkurikampaania.

1.- 26. november

 

15.-19.11 kaartide tegemine

E,T,R 13.00-15.30

23.11 kaardid Silvile

 

Minni Kaju, Nelli Purge, Silvi Nugis,

Kristiina

Kunsti ja käsitöö tundides.

Krista Kalmus, õpilasesindus, lapsevanemad, klassi-, aine- ja rühmaõpetajad
Päkapikuvõimlemine

 

Muuta tööpäev aktiivsemaks, rõõmsamaks. Aktiivne liikumine tööpäeva keskel. 30.nov Merle Treksler Kooli ja lasteaia kollektiiv.
Detsember – puhkuse ja une kuu Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine Arutelud puhkuse ja une tähtsusest. Parimate puhkamisviiside valimine. Unerutiini kaardistamine, hea une nippide jagamine. Pidžaamapidu või padjasõda. detsem-brikuu vältel.

22. dets. jõulupidu

Projekti-meeskond Kogu koolipere
Jaanuar – tervisliku toitumise kuu Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine Arutelud tervisliku toitumise põhimõtete ja tervislike vahepalade üle. Puu- ja köögiviljade degusteerimised. Lemmikretseptide jagamine, ühiselt retseptiraamatute koostamine. Ühised toidu valmistamised. Toidupäeviku loomine (pildistades). Köögiga tutvumine. Biojäätmete kogumine ja komposteerimine. Õppeaia ettevalmistused. jaanuar Kristiina Leoke, Nelli Purge, Žanna V. Kogu koolipere
Veebruar – Olümpiakuu Spordi roll igapäevaelus läbi aja. Tervisliku vabaajategevuse propageerimine. Viktoriinid olümpiamängude teemal. Kohtumised tuntud sportlastega. Olümpiamängude vaatamised. Spordivõistlused. Sportimist toetava õpikeskkonna arendamine. Lauatennise, kabe- ja keegliturniir kooliõpilastele ja õpetajatele. Lasteaias sulgpalli mängimine. veebruar Erge Loorits, Vladislava Oleinik. Rühma-ja klassiõpetajad, aineõpetajad, Merje Mäesalu, Liikuma Kutsuva Kooli meeskond
Märts – Vitamiinikuu Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise 5 vitamiini abil. Peaasi.ee vaimse tervise 5 vitamiini teemanädalate nippidega tutvumine (testid, töölehed, e-tunnid jm.)

Õppeaias kevadkülv.

märts Minni Kaju

Nelli Purge

Kogu koolipere
Vastlapäev

 

 

Tervisliku eluviisi propageerimine läbi sportlike tegevuste

Eesti rahvakommete tutvustamine

Sportlikud tegevused õues.

Vastlatoidud,

vastlakombed

1.märts Nelli Purge,

Merle Treksler

Rühmaõpetajad

 

Aprill – Südamekuu

(Südamenädal/

Piimapäev)

 

 

 

Südametervise hoidmine. Naer on terviseks. Arutelud ja viktoriinid südametervise teemadel. Sammuvõistlused, matkad. Jüripäeva spordivõistlused.

Terviserada.

Tantsupäeva tähistamine lasteaias (29.04).

Õppeaias kevadtööd.

18.-22.

aprill

Erge Loorits,

Kristiina Leoke,

Vladislava Oleinik

 

Rühmaõpetajad, klassiõpetajad,

Žanna Verhovskaja

 

Mai – keskkonna/

õuesõppekuu

Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks Tervist edendava keskkonna arendamine. Õuevahetunnid ja õuetunnid. 20.05 rahvusvahelise õuesõppepäeva tähistamine. Õppeaias tegutsemine. Koristustalgud. mai Minni Kaju

Nelli Purge, Merle Treksler, Silvi Nugis, Kristiina Leoke

Kogu koolipere
Juuni-Juuli-August  – turvalised ja tegusad suvekuud Ohutu ja turvaline suvi puhkuseks ja positiivsete emotsioonide kogemiseks Positiivseid emotsioone pakkuvad ühistegevused. Liiklus-, vee- ja tuleohutuse ning esmaabi töötoad ja praktiline õpe. Töötoad noortele turvaliste suhete ning riskikäitumiste ennetamise teemadel. Lastelaager. juuni, august Minni Kaju, Vladislava Oleinik, Nelli Purge Juhtkond, kogu koolipere
Kovisiooni grupid koolis ja lasteaias

 

 

Personali  vaimse tervise ja professionaalse arengu toetamine. Luua kovisiooni grupp koolis ja võimalusel jätkata lasteaia kovisiooniga. II poolaasta Minni Kaju

Nelli Purge

 

 

Kogu personal.
Majja terviseraja loomine Kogu koolipere aktiivsuse suurendamine Teha raja skeem, luua ülesanded raja erinevates punktides, raja mahamärkimine õppeaasta Nelli Purge

Vladislava Oleinik, Minni Kaju

Kogu koolipere, Liikuma Kutsuva Kooli meeskond