Üldinfo

Õppekeel – eesti keel

Visioon: olla väärtuspõhine kool, mille eesmärgiks on lapse arengu terviklik ja mitmekülgne toetamine.

Missioon: rahuloleva, rõõmsa, võimetekohaselt enesega toime tuleva lapse arenemiseks optimaalsete tingimuste loomine.

Põhiväärtused: võimalusterohkus, avatus, hoolivus, usaldusväärsus.