Tugiteenused

Meie majasiseselt on tegutsemas üks vahva hulk tugispetsialiste, kes südamega oma valdkonda arendavad ja õpilastele parimaid võimalike tingimusi teraapias arenemiseks loovad. Kohtumised lastega toimuvad individuaalselt ja gruppides. Tugispetsialistid teevad omavahel ka tõhusat koostööd, et teraapilised tegevused moodustaksid erinevate tervikute asemel ühe ja suure.
  • Muusikateraapia

õpetaja- Katrin Geraštšenko: katrin.gerastsenko@laagnakool.ee (kool)

Muusikateraapilised tegevused kajastuvad meie kooli tunniplaanis ja toimuvad individuaalselt või väiksema grupiga. Muusikateraapias kasutame erinevaid tehnikaid ja võtteid (muusika kuulamisel- ja aktiivsel pillimängul põhinevad võtted). Kasutatavateks tehnikateks on muusika kuulamine, improvisatsioon hääle ja erinevate pillidega, laulusõnade analüüs, muusika taasesitamine, laululoomine, relaksatsioon ning muusikast juhitud kujutlus. Muusikateraapia toimub terapeutilises keskkonnas, mida iseloomustavad turvalisus, võimalus loovuse avaldumiseks, struktuur ja potentsiaalseks muutuseks. Muusikateraapia aitab meie maja õpilastel arendada erinevaid funktsioone (tähelepanu, peenmotoorika, kehatunnetus, liikumisvõime, mälu, õppimisvõime, kõne, toimetulek, üldine areng.). Olulisel kohal on ka heaolu, eneseteostuse, enesehinnangu, eneseregulatsiooni jm. toetamine läbi muusikaliste tegevuste.

  • Loovteraapia

terapeut- Minni Kaju (kool) lapsehoolduspuhkusel

Loovteraapilistes tegevustes puutuvad õpilased kokku koostöös klassiõpetajatega nii terve klassiga, kui ka individuaalselt. Loovteraapia eesmärk koolis on eelkõige läbi loova tegevuse ja kunstivahendite õpilaste vaimse tervise toetamine, sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste ning sensoorsete ja motoorsete oskuste arendamine. Teisalt õpilaste kooliga kohanemise, kaasatuse ja iseseisva toimetuleku toetamine. Loovteraapia võimaldab mitmekülgset eneseväljendust lähtuvalt iga lapse võimetest, vajadustest ja soovidest. ​

  • Tegevusteraapia

terapeut – Katrin Kaasik (kool) lapsehoolduspuhkusel

  • Füsioteraapia 

terapeudid – Margit Juudas: margit.juudas@laagnakool.ee (lasteaed ja kool), Pille Karp: pille.karp@laagnakool.ee (kool)

  • Logopeedia

Logopeedid – Kadri Kivipõld: kadri.kivipold@laagnakool.ee (kool ja lasteaed), Kaire Kask: kaire.kask@laagnakool.ee (lasteaed)

Põhilisteks töö eesmärkideks on kõnearendus, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Logopeed annab tunde lähtuvalt koostatud tunniplaanist septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.

  • Eripedagoogika

Eripedagoog – Anita Juga: anita.juga@laagnakool.ee (lasteaed)
Eripedagoog – Marii Selberg marii.selberg@laagnakool.ee (kool).
Eripedagoog – Gerli Uusmets gerli.uusmets@laagnakool.ee (kool).

Eripedagoog võtab õpilasi vastavalt koostatud tunniplaanile alates septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni. Eripedagoog arendab õpilase kognitiivseid protsesse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu), annab õpiabi põhiainetes ja arendab peenmotoorikat.

  • Ravivõimlemine ja ujumine

Juhendajad – Arved Paurman: arved.paurman@laagnakool.ee  (lasteaed), Larisa Dobertsova: larisa.dobertsova@laagnakool.ee (kool, lasteaed), Erge Loorits: erge.loorits@laagnakool.ee (kool)

Viivad kehalise kasvatuse tundide asemel või sellega paralleelselt läbi ravivõimlemise tunde individuaalselt või alarühmades nii ravivõimlemise kabinetis, võimlas, õues kui basseinis. Õpilastele koostatakse individuaalsed raviplaanid ja füüsilise arendamise kavad lähtuvalt liikumispuude diagnoosist. Basseinitunnid toimuvad tavaliselt oktoobrist aprilli lõpuni. Ravivõimlemise tunnid märgitakse koolis Stuudiumis kehalise kasvatuse tundide asemele.

  • Koolipsühholoog

Koolipsühholoog – ametikoht täitmata

Koolipsühholoogi teenus on õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Sotsiaalpedagoogi teenus on mõeldud (kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega) õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks läbi last ümbritseva võrgustiku. Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on: õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine, õpetamine, parandamine; õpilase eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate sotsiaalsete-, toimetuleku-, ning koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Millal võiks õpilane pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:

· Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.

· Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.

· Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks

rääkida.

· Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.

· Sul on raskusi sõltuvustega.

· Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.

· Oled emotsionaalne, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.

· Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

· Vanematele ja õpetajatele

· Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

Millal võiks lapsevanem pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:

· Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.

· Lapse käitumine on ootamatult muutunud.

· Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka

vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Lapsele ja noorele
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega

Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi

Sul on raske õppetööga hakkama saada

Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada

Kui lapse käitumine on muutunud

Kui laps ei taha enam kooli tulla

Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata

Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi