Vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastuvõtt lasteaeda:

 • lasteaia üldrühmadesse võetakse vastu lapsi järjekorra alusel, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinn;
 • lasteaiakoha taotluse saab esitada kohapeal või e-postiga aadressile info@laagnakool.ee AINULT digitaalselt allkirjastatult või www.eesti.ee kaudu. Kõik taotlused registreeritakse ja sisestatakse Tallinna Haridusandmekogusse;
 • lapse andmete ankeet asub SIIN
 • vabade kohtade olemasolul võetakse vastu lapsi väljas poolt Tallinna Linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla/linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel;
 • erirühmadesse (kehapuudega, tasandus ja pervasiivsete laste rühma) võetakse vastu lapsi nõustamiskomisjoni otsuse ja lapsevanema kirjaliku taotluse alusel. SA Innove nõustamiskomisjonid töötavad igas maakonnas ning lisaks töötab üleriigiline nõustamiskomisjon (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1). Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses, mille kohta saab infot siit: http://www.innove.ee/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid/maakondade-komisjonid&reason=0
  • Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:
   • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
   • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
   • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.
 • arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peetakse Tallinna Haridusandmekogus;
  lapsevanem, eestkostja või hooldaja saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest;

Väljaarvamine lasteaiast

Lasteaiast arvatakse laps välja järgnevatel põhjustel:

 • Vanem esitab lasteasutuse direktorile lasteaiast lahkumise avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Vanem on kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani;
 • Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja;
 • Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31.augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni protokolli koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist;
 • Vanemale antakse soovi korral tema lapse toimikus olevad dokumendid;
 • Koolimineva lapse vanemale väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi;
 • Kui lasteasutusest kooliminev laps tahab kasutada lasteaiateenust pärast lõpupidu, esitab vanem direktorile vastavasisulise avalduse. Lapsel on õigus lasteasutuse kohta kasutada kuni 31.augustini;
 • Lasteasutusest väljaarvamisel vormistatakse käskkiri tema andmed kustutatakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.