Aasta prioriteedid

Prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:
KEEL JA KULTUUR
 Kogupäevakooli/lasteaia kontseptsiooni rakendamine. Kool ja lasteaed toetavad kõikide laste toimetulekut luues neile võimalused arenemiseks ja õppimiseks lõimides formaalse ja mitteformaalse õppe ja tugiteenused nii, et lapsed õpivad kogu päeva vältel midagi juurde. 

Õpikeskkond arvestab õppijate mitmekesisusega ning pakub täiendavaid õppimisvõimalusi lastele, õpilastele ja õpetajatele. Tervislike eluviiside edendamine, vaimse tervise hoidmine.  

Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta põhieesmärk on pöörata tähelepanu eesti keele õppele ja kultuuri väärtustamisele. Laiendada laste ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest.  

Õppe- ja kasvatustegevuse raames pühendame aega tervise-, loodus- ja keskkonnahoiuteemadele läbi lasteaia igapäevategevuste, õppeaia tegevuste, ürituste, konkursside, õppeprogrammide ja koostöös erinevate huvigruppidega. Eesmärk on propageerida tervislikke eluviise, väärtustada mitmekesist looduskeskkonda, mõista looduse ja inimtegevuse seoseid ning suunata tarbima loodusressursse säästvalt ja vastutustundlikult.