Aasta prioriteedid

Prioriteet kooli õppekasvatustöös:
KEEL JA KULTUUR

Kogupäevakooli kontseptsiooni rakendamine. Kool toetab kõikide laste toimetulekut luues neile võimalused arenemiseks ja õppimiseks lõimides formaalse ja mitteformaalse õppe ning tugiteenused nii, et lapsed õpivad kogu päeva vältel midagi juurde.

Õpikeskkond arvestab õppijate mitmekesisusega ning pakub täiendavaid õppimisvõimalusi õpilastele ja õpetajatele. Tervislike eluviiside edendamine, vaimse tervise hoidmine.

Õppe-ja kasvatustegevuse põhieesmärk on pöörata tähelepanu eesti keele ja kultuuri väärtustamisele. Laiendada õpilaste teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest.

Õppe- ja kasvatustegevuse raames pühendame aega loodus- ja keskkonnahoiu teemadele läbi igapäevategevuste, õppeaia tegevuste, õpilasürituste, õppeprogrammide ja koostöös erinevate huvigruppidega. Eesmärk on väärtustada mitmekesist looduskeskkonda, mõista looduse ja inimtegevuse seoseid ning suunata tarbima loodusressursse säästvalt ja vastutustundlikult.

Kool osaleb Erasmus+ projektis keelelis-kultuurilise kogemuse saamiseks ning rahvusvahelise koostöö edendamiseks jäätmevaba elustiili ja jätkusuutliku arengu valdkonnas.