Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on igasugune teave, mille kaudu otseselt või kaudselt on võimalik tuvastada konkreetne füüsiline isik sellise identifitseerimisetunnuse alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave, kontaktandmed või selle füüsilise isiku ühe või mitme füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Haridusasutuse kontekstis on töödeldavateks eriliiki isikuandmeteks näiteks lapse terviseseisundit puudutavad andmed, psühholoogi esitatud teave, sotsiaalteenuste osutamise taotlemist kirjeldavad andmed, andmed, mis ilmnevad seoses hariduslike erivajadustega jms. Haridusasutusena on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb laste/õpilaste/töötajate ning lapsevanemate/lapse eestkostjate andmeid juhindudes isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidest. Suurem osa haridusasutuse isikuandmete töötlemisest toimub õigusaktides toodud kohutustuste täitmiseks. Juriidilise kohustuse alusel toimub ka isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest (näiteks kohalik omavalitsus, riiklikud registrid nagu EHIS, EIS jm) või juhul kui kolmas isik esitab oma seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks haridusasutuse andmete saamiseks päringu (järelevalveasutused). Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. Töökorraldusega tagatakse, et isikuandmete töötlemisel riivatakse isikute eraelu puutumatust võimalikult vähe. Andmesubjektil (füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse) on õigus saada teavet tema andmete töötlemise kohta. Teabe saamiseks peab isik tõendama oma isikusamasust ning esitama lastead-põhikoolile digiallkirjastatud päringu või omakäeliselt allkirjastatud taotluse. Andmesubjekti taotlusele vastame mõistliku aja jooksul, aga hiljemalt 30 päeva jooksul. Isikul on õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, õigus nõuda isikuandmete kustutamist, õigus nõuda oma andmete parandamist, õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.