Keelekümblus

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.

Eesti keelekümblusprogramm

Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud alates 2000. aastast.

Keelekümbluse lasteaia programmi rakendatakse Eestis alates 2003. aastast ning lasteaiast kümblemist alustanud laste arv kasvab aasta-aastalt. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli üks lasteaiarühm liitus programmiga 01.09.2010.

oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2008 juhtis keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus. 2009. aastast kuni 2012. a lõpuni oli keelekümblusprogrammi tegevuste arendus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MEIS) mitmekultuurilise hariduse üksuse üks ülesandeid. Alates 1. jaanuarist 2013 tegeleb keelekümbluse valdkonnaga SA Innove keelekümbluskeskus, kus alustasid tööd integratsiooni sihtasutusest üle tulnud spetsialistid.

Programmi visioon

Keelekümblusprogrammi lõpetajad on võimelised edukalt lõimuma eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi.

Programmi missioon

Rikastada Eesti koolikultuuri:

  1. luues tingimusi heade pedagoogiliste tavade mõtestamiseks ja rakendamiseks keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedades ning koolides;
  2. kirjeldades keelekümblusprogrammi tegevusi ja nende tulemusi;
  3. propageerides loodud lahendusi ning materjale.

Infot ja kontakte leiab SA Innove keelekümbluskeskus kodulehelt: http://kke.innove.ee