Õppekava

üldine prioriteet:

TERVISLIKU PSÜHHOSOTSIAALSE ARENGUKESKKONNA KUJUNDAMINE ASUTUSE PÕHIVÄÄRTUSTE KAUDU Sõbralik, tunnustav ja toetav atmosfäär, toetav koostöö ja aktiivne õppimine, loomingulise tegevuse väärtustamine ja arendamine, lasteasutuse ja kodu koostöö läbi vanemate kaasamise, võrdsete võimaluste edendamine ja osalemine otsuste tegemises, sotsiaalsete toimetuleku oskuste õpetamine, kiusamise ja ebavõrdsuse mittelubamine. Asutuses on tagatud individuaalne lähenemine, nii lapsed kui täiskasvanud osalevad aktiivselt projektides, õppetöös kasutatakse lapse vajadustest lähtuvaid meetodeid, laps on toetatud meeskonnatöö tulemusena, arenguvestluse tulemusena on leitud last toetav lähenemine õppe-ja kasvatustöös.

prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:

TOETAVA ARENGUKESKKONNA KUJUNDAMINE RÜHMA ERIPÄRAST JA LAPSE INDIVIDUAALSUSEST LÄHTUDES Laps omandab teadmised, oskused ja väärtused esivanemate kultuuripärandi kaudu (muinasjutud, rahvajutud, vanasõnad). Õppe- ja kasvatustööd planeeritakse lapsest lähtuvalt. Põhimeetodid õppe- ja kasvatustöös on mäng ja aktiivõpe. Võimalikult palju tegelusi toimub õuesõppena. Lasteaia õppekava avalikustatud 01.09.2009, uuendatud 21.09.2023.