Koha- ja toidutasud

HINNAD JA SOODUSTUSED Toitlustamiskulude eest tasumine:

 • toitlustamiskulude eest tasumine toimub lasteaed-põhikooli poolt esitatud arve alusel arvel määratud kuupäevaks.
 • ALATES 01.09.2017 KEHTIVAD JÄRGMISED TOIDUPÄEVA HINNAD:
Allüksus Ühe päeva
maksumus (€)
Hommik Lõuna Oode
sõim 1,87 0,58 0,95 0,35
aed 2 0,62 1 0,38

Toitlustuskulude tasumisel võib lasteaialapse vanem taotleda toetust kuni 100% kui:

 • lapsevanema ja lapse elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri järgi Tallinna linn ja perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus;
 • laps elab Tallinna lastekodus;
 • toetuse määramise aluseks on vanema avalduse vastav vorm „Toidusoodustuse avaldus“;
 • Avaldus kehtib koos elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõendiga:
 • avaldus esitatakse lasteaed-põhikooli direktorile 10. septembriks ja 10. jaanuariks;

Toetuse saajate nimekirjad kinnitab hoolekogu.

Lapsevanema poolt kaetava osa määra tasumine lasteaiarühmades

 • vanemate poolt kaetav osa alates 01.01.2020 ühe lapse kohta kuus on 71,25 eurot, ujumisperioodil (01.september kuni 31.mai) ujuvatel lastel lasteaedades 78,26 eurot (Tallinna Haridusameti käskkiri 22.12.2015 nr 1.-2/775 ”Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine”).
 • Kohatasust vabastamise (kuni 80%) taotlusi arutatakse hoolekogu otsusega 14.12.2012 nr 1-8/ 24 kaks korda aastas – septembris ja jaanuaris.
 • vanema osa tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta lasteaed-põhikooli poolt esitatud arve alusel arvel määratud kuupäevaks.
 • direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt (kuni 80%) vabastada vanem või teda asendav isik, kelle avaldust on toetanud hoolekogu ja elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond „Kohatasu soodustuse taotlus“;

Vanemate poolt kaetava osa määra toetuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn.
 • Kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.
 • Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele 10.12.2015 nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” § 4 lg 4 vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100 % ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanem kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.