Koha- ja toidutasud

HINNAD JA SOODUSTUSED Toitlustamiskulude eest tasumine:

 • Alates 01.01.2024 kehtivad LASTEAIAS järgmised hinnad:
Allüksus Ühe päeva
maksumus (€)
Tallinna piirmäär
sõim 2,75 2,75
aed 3,05 3,05
 • Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses TASUTA (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.
 • Toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lapsevanema poolt kaetava osa määra tasumine lasteaiarühmades

 • Vanemate poolt kaetav osa määra ühe lapse kohta kuus kinnitab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“.
 • Ujulaga lasteasutustes on vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.
 • Alates 01.01.2022 on UJULAGA koolieelses lasteasutuses vanema määraks 12 kuud Tallinna linna elanikele (lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31.12.2022 seisuga peab olema Tallinn ning seda katkematult ka edaspidi) ühe lapse kohta 78,26 eurot kuus. 
 • Alates 01.01.2023 on UJULAGA koolieelses lasteasutuses vanema määraks 12 kuud MITTE Tallinna linna elanikele (sh kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31.12.2022 seisuga EI OLE Tallinn ning seda katkematult ka edaspidi) ühe lapse kohta 97,15 eurot kuus.
 • Vanema osa tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta eelneva kuu eest lasteaed-põhikooli arvele arvel määratud kuupäevaks;
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Vanema osa maksmisest vabastamine

Tallinna Linnavolikogu määruse “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad alates 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Kui ei ole Tallinna elanik, siis ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.

 1. kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 2. teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 3. koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht  või paberil direktorile.

VANEMA OSA MAKSMISE VABASTUS KEHTIB ÜHE ÕPPEAASTA, kuni 31.08.

IGAL ÕPPEAASTAL TULEB TAOTLUS UUESTI ESITADA.