Õppekava

üldine prioriteet:

TERVISLIKU PSÜHHOSOTSIAALSE ARENGUKESKKONNA KUJUNDAMINE ASUTUSE PÕHIVÄÄRTUSTE KAUDU Sõbralik, tunnustav ja toetav atmosfäär, toetav koostöö ja aktiivne õppimine, loomingulise tegevuse väärtustamine ja arendamine, lasteasutuse ja kodu koostöö läbi vanemate kaasamise, võrdsete võimaluste edendamine ja osalemine otsuste tegemises, sotsiaalsete toimetuleku oskuste õpetamine, kiusamise ja ebavõrdsuse mittelubamine. Asutuses on tagatud individuaalne lähenemine, nii lapsed kui täiskasvanud osalevad aktiivselt projektides, õppetöös kasutatakse lapse vajadustest lähtuvaid meetodeid, laps on toetatud meeskonnatöö tulemusena, arenguvestluse tulemusena on leitud last toetav lähenemine õppe-ja kasvatustöös.

prioriteet kooli õppekasvatustöös:

ÕPILASE INDIVIDUAALSE ARENGU TOETAMINE

Õpilase areng on toetatud koostöö tõhustamise ja meeskonnatöö kaudu HEV õpilase õppe koordineerija kaasamisel. Kooli õppekava  üldosa avalikustatud 01.09.2009, uuendatud 21.09.2023. Kooli õppekava ainekavad on kättesaadaval paberkandjal kantseleis.