Riiklik või teenistuslik järelevalve

PGS §84 kohaselt teostab kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem. Harju maavanema õiend temaatilise haldusjärelevalve teostamise kohta 29.04.2015