Riiklik või teenistuslik järelevalve

PGS §84 kohaselt teostab kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem. Harju maavanema õiend temaatilise haldusjärelevalve teostamise kohta 29.04.2015

Juhime tähelepanu sellele, et 2022. aastast on toimunud muudatused järelevalve ekspertide töökorralduses ja piirkondades. Tallinna üldhariduskoolide piirkonna ekspert on Mare Tamm. Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel www.hm.ee kontaktide alt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt peavad koolid avalikustama oma veebilehel nende üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee. Palume vältida konkreetsetele inimestele viitamist, sest aja jooksul võivad toimuda muudatused nii ekspertide koosseisus kui töökorralduses.